,

BORSA DE TREBALL – OPERARI SERVEIS MÚLTIPLES

SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL OPERARI SERVEIS MÚLTIPLES CATEGORIA PEÓ

PER CONCURS – OPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

L’ajuntament ha aprovat i fa publica la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball mitjançant el procediment de concurs–oposició per a futures contractacions que resulten necessàries per atendre baixes per malaltia, així com acumulació de tasques que puguen produir-se en el lloc de treball d’operari serveis múltiples, en la categoria de peó personal laboral temporal.

El termini per a presentar instàncies, d’acord amb el model normalitzat, s’inicia el dia 2 d’abril i finalitza el 11 d’abril.

Les sol·licituds per prendre part en les proves selectives es presentaran necessàriament segons model normalitzat, i en el mateix els aspirants faran constar que reuneixen cadascuna de les condicions exigides en les presents bases, es dirigirà a l’Ajuntament de Potries i es presentarà en el Registre d’entrada d’este Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOP.

La sol·licitud deurà anar acompanyada per:

  • Fotocòpia del DNI, o si és el cas, passaport.
  • Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria.
  • Fotocòpia del permís de conducció exigit.
  • Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen a l’efecte de valoració en la fase de concurs. La data límit per a la presentació de documents relatius als mèrits, serà aquella en la que finalitze el termini de presentació d’instàncies. En cap cas es valoraran mèrits no al·legats en la instància o no acreditats documentalment en termini.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

ANNEX SOL·LICITUD