, ,

ANUNCI BORSA OPERARIS: LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

Publicació llista provisional d’admesos i exclosos al procés de selecció borsa d’operari serveis múltiples, en la categoria de peó personal laboral temporal

El 13 d’abril de 2020, s’ha dictat resolució d’Alcaldia aprovant la relació provisional d’admesos i exclosos a la borsa d’ocupació d’operari serveis múltiples, en la categoria de peó personal laboral temporal d’aquesta corporació.

Els aspirants disposen d’un termini de tres dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la inserció de l’anunci en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Potries i en la pàgina Web de l’Ajuntament, per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial, o fer al·legacions que consideren convenients.

ANUNCI: (descarrega el pdf)