, ,

Conversió en zona de vianants dels carrers Major i Abadia Vella

L’Ajuntament de Potries millorarà la trama urbana a través de la peatonalització dels carrers Major i Abadia Vella

El projecte pretén satisfer la mobilitat de la trama urbana d’una part dels carrers del centre històric del municipi, mitjançant la substitució dels paviments, executant un itinerari per als vianants accessible sense desnivells, seguint el mateix disseny i sistema compositiu de materials utilitzats als carrers que ja s’han convertit en zona de vianants en el centre històric de Potries. Al mateix temps, es pretén intervindre en la millora de les següents infraestructures:
– Substituir la xarxa de clavegueram existent i les escomeses domiciliàries, connectant-les directament als pous, així com realitzar una xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials.
-Substituir la xarxa existent d’aigua potable de fibrociment i les escomeses.
-Executar una xarxa de tubs de telefonia i enllumenat públic, d’acord amb la normativa sectorial, per a enterrar en un futur pròxim les instal·lacions existents que discorren per les façanes dels edificis.

El projecte, amb un cost de licitació de 253.072,76 euros (iva inclòs), ha estat cofinançat amb 75.775,29 euros gràcies al Programa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavorisquen el passe a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l’IDAE, de creixement sostenible 2014-2020, Mesura 8. Implantació de plans de mobilitat urbana sostenible.