Publicació llista qualificacions 2on examen en el procés de selecció borsa d’operari serveis múltiples, en la categoria de peó personal laboral temporal, i qualificacions finals fase oposició i concurs.

El 14 de maig de 2021, el Tribunal qualificador encarregat de la selecció per proveir la  borsa d’ocupació d’operari serveis múltiples d’aquesta corporació, ha emès les següents resolucions:

 

  1. Declarar les qualificacions de la part pràctica del 2on examen en el procés de selecció borsa de treball d’operari serveis múltiples, en la categoria de peó personal laboral temporal corresponents als següents candidats:

 

Aspirants per ordre de qualificació DNI  Qualificació APTE/NO APTE
1.- 20039735L 35 APTE
2.- 19986919B 20 APTE
3.- 20044551X NO PRESENTAT
4.- 20037080D 27 APTE
5.- 20005418H 29 APTE
6.- 20087532E 36 APTE
7.- 20088575F 32 APTE

 

Donat que les Bases estableixen que: Este exercici es qualificarà de 0 a 40 punts, sent necessari obtenir una qualificació mínima de 20 punts per a superar-lo. Els aspirants que en el segon exàmen no hagen superat la puntuació mínima de 20 punts exigida, no seran baremats.

 

  1. De conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria, a la vista dels documents presentats acreditatius dels mèrits i l’experiència, es procedeix a baremar aquests d’acord amb les bases obtenint-se el següent resultat:

 

DNI experiència professional (1,2 punts/mes) Màxim 26 punts formació -basic 0,5-mitja 1-Superior 1,5 Certificats de professionalitat (fins a 1 punt) curs Prevenció riscos laborals (fins 4 punts) possessió carnets (fins 3 punts) Coneiximent valencià (fins a 1 punt) Discapacitat (fins 1 punt) TOTAL
20039735L 19,19   –  –  – –   0,80  – 18,99 
19986919B 6,97   – 1,50  –  –   – –  8,47 
20037080D –   – –  1,50  –   – –   1,50
20005418H  13,92  –  –   1,40   0,80 –  16,12 
20087532E 14,40   –  – 4,00  –  –  –  18,40 
20088575F 19,72  –   –   –  –  –  19,72 

 

 

  1. Qualificacions finals, aprovats per ordre de puntuació

 

Aspirants per ordre de qualificació DNI Qualificació

1er examen

Qualificació

2on examen

Mèrits Total fase oposició i concurs
     
1.- 20039735L 17 35 18,99 70,99
2.- 20087532E 12 36 18,40 66,40
3.- 20088575F 10 32 19,72 61,72
4.- 20005418H 14 29 16,12 59,12
5.- 19986919B 17 20 8,47 45,47
6.- 20037080D 15 27 1,50 43,50

 

La relació final d’aprovats es publicarà en el  Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com en la seua pàgina web.

 

S’estableix un termini de cinc dies hàbils perquè es formulen les reclamacions que s’estimen.

Dita relació serà elevada pel Tribunal qualificador a la Presidència de la Corporació Municipal amb proposta de nomenament del treballador que haja obtingut major puntuació. La presidència de la Corporació procedirà a la formalització del corresponent contracte al que figure en primer lloc. Per a la resta de candidats es formarà una borsa a l’objecte de cobrir baixes, substitucions o vacants, segons l’ordre de puntuació obtinguda.

 Tota la informació: Anunci qualificacions segon exercici i qualificacions finals