Publicació de la llista definitiva d’aspirants al procés de selecció d’una borsa d’operari – serveis múltiples, en la categoria de peó personal laboral temporal, composició de tribunal i data d’exàmen.

El 20 d’abril de 2021, s’ha dictat resolució d’Alcaldia aprovant la relació definitiva d’admesos i exclosos a la borsa d’operari serveis múltiples, en la categoria de peó personal laboral temporal d’aquesta corporació, la composició del tribunal i la data i lloc d’examen.

Relació d’aspirants admesos:

Relació d’aspirants admesos DNI
1.- 20046756W
2.- 20088575F
3.- 20011551X
4.- 20039735L
5.- 20087532E
6.- 19986919B
7.- 20033197J
8.- 53052472M
9.- 20005418H
10.- 43132222T
11.- 20037080D
12.- 21647685Q

Relació d’aspirants exclosos:

Relació d’aspirants exclosos DNI Causa
1.- 20011288T 4ª-No acredita estar en possessió del permís de circulació B

 

2.- 46882206H 4ª- No acredita estar en possessió del permís de circulació B, no aporta fotocòpia DNI.

 

3.- 21675832B 4ª- No presenta la sol·licitud segons model normalitzat, No acredita estar en possessió del permís de circulació B.
4.- 19993090H 4ª- No aporta fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria.

 

5.- 19996939A 4ª- No aporta fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria.

 

La publicació d’aquesta resolució i l’exposició de la llista substitueixen la notificació a les persones interessades.


La data del primer exàmen serà el  30 d’abril a les 9:00 hores

al  Centre Social i Cultural de Potries, c/ Jaume I, 57.

Els candidats hauran d’acudir proveïts del NIF o, en defecte d’açò, passaport o permís de conduir.


D’acord amb les bases aprovades, la crida per a posteriors exercicis es farà mitjançant la publicació en el tauler d’anuncis de la Corporació i la seua pàgina Web, amb dotze hores, al menys, d’antelació al començament d’este, si es tracta del mateix exercici, o de vint-i-quatre hores, si es tracta d’un nou

 Tota la informació:  ANUNCI: (descarrega el pdf)