Publicació llista qualificacions 1er examen en el procés de selecció borsa d’operari serveis múltiples, en la categoria de peó personal laboral temporal, i DATA SEGON EXÀMEN


La data del segon exàmen serà el  14 de maig a les 9:00 hores

al  Centre Social i Cultural de Potries, c/ Jaume I, 57.

Els candidats hauran d’acudir proveïts del NIF o, en defecte d’açò, passaport o permís de conduir.


El 30 d’abril de 2021, el Tribunal qualificador encarregat de la selecció per proveir la borsa d’ocupació d’operari serveis múltiples d’aquesta corporació, ha emès les següents resolucions:

  1. Declarar constituït vàlidament el tribunal qualificador, amb els membres següents:
Càrrec Identitat
President Mª José Isnardo Llorca
Vocal Evaristo Borràs Pellicer
Vocal Mª Angels Femenia Peiró
Vocal Emilio Ciges Alvarado
Secretaria Anna Moragues Sanfèlix
  1. Declarar les qualificacions corresponents als següents candidats:
Aspirants per ordre de qualificació DNI  Qualificació APTE/NO APTE
1.- 20039735L 17 APTE
2.- 19986919B 17 APTE
3.- 20044551X 15 APTE
4.- 20037080D 15 APTE
5.- 20005418H 14 APTE
6.- 20087532E 12 APTE
7.- 20088575F 10 APTE
Aspirants per ordre de qualificació DNI Qualificació APTE/NO APTE
1.- 20046756W NO PRESENTAT
2.- 20033197J NO PRESENTAT
3.- 53052472M NO PRESENTAT
4.- 43132222T NO PRESENTAT
5.- 21647685Q NO PRESENTAT
  1. Convocar aquells aspirants que hagen superat (APTE) la puntuació de 10 punts en el primer exercici a la realització del segon exercici que es realitzarà el dia 14 de maig a les 09.00 hores, que d’acord amb la base setena, consistirà en la realització d’una o varies proves pràctiques relacionades amb les funcions a desenvolupar, i el seu contingut i extensió, això com el temps d’execució, serà determinat pel Tribunal immediatament abans del seu començament, i es qualificarà conforme als criteris que s’especifiquen a continuació:

Es realitzaran proves pràctiques directament relacionades amb el lloc de treball, valorant-se cada prova en funció del temps per finalitzar cada prova, qualitat de que s’ha executat, coneixements utilitzats, i resultat final.

Este exercici es qualificarà de 0 a 40 punts, sent necessari obtenir una qualificació mínima de 20 punts per a superar-lo.

El lloc de celebració de l’examen serà el 14 de maig a les 9:00 hores al Centre Social i Cultural de Potries, c/ Jaume I, 57.

Els candidats hauran d’acudir proveïts del NIF o, en defecte d’açò, passaport o permís de conduir.

 Tota la informació:  Anunci qualificacions primer exercici i data i lloc segon examen rectificat