,

Pla Local de Gestió de Residus de Potries

El Pla Local de Gestió de Residus del municipi de Potries, es va aprovar en sessió  plenària del mes de setembre de 2021.

El Pla Local de Residus té com a objecte establir les disposicions pertinents i proposar l’ordenació material i territorial de la gestió dels residus de competència municipal, generats en el municipi de Potries, per a donar compliment a les previsions contingudes en el vigent Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana -d’ara en avant PIRCV-, en el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus i en la normativa d’aplicació en matèria de residus.

En el Document d’Ordenació del Pla Local de Residus de Potries es plantegen les propostes i actuacions necessàries per a millorar el servei de recollida de residus del municipi amb un doble objectiu; adequar-lo als requeriments marcats per la legislació vigent i proporcionar als veïns i veïnes del municipi un sistema eficaç per a la recollida i gestió de residus.

Les estratègies i mesures s’han articulat atès 4 Eixos Estratègics:

  • Eix Temàtic 1: Consum responsable, prevenció i reutilització.
  • Eix Temàtic 2: Millores en la gestió dels residus.
  • Eix Temàtic 3: Transparència i ordenació en la gestió de residus.
  • Eix Temàtic 4: Educació Ambiental en la gestió de residus.

El PLGR de Potries es troba al portal de Transparència de la web municipal.

La redacció del PLGR de Potries ha tingut la col·laboració de la Diputació de València – Àrea de Medi Ambient, amb l’atorgament d’una ajuda de 4.400 euros.