, ,

BAN: adhesió de l’Ajuntament de Potries a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori

Mª Assumpció Domínguez Medina, Alcaldessa de l’Ajuntament de Potries, FA SABER:

Que en sessió plenària celebrada el 26 de maig de 2022, es va aprovar per majoria absoluta l’adhesió de l’Ajuntament de Potries a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l’esmentat organisme, la qual cosa comporta:

a) Delegar la competència exclusiva en l’Agència en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable,  comú o protegit, d’aquest municipi, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir a partir de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió.
b) Participar en les decisions de l’esmentat organisme a través de les vocalies de representació municipal del Consell de Direcció.
c) Respectar aquest acord d’adhesió mentre estiga vigent.
d) Col·laborar amb l’Agència en l’exercici efectiu de les seues funcions.
e) Respecte de les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable abans de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió respecte de les quals no s’haja iniciat cap procediment municipal, delegar en l’Agència la competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent procediment de restauració de la legalitat urbanística i sancionador.

Aquesta adhesió, una vegada confirmada per la Direcció Gerència, serà publicada per l’Agència en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’Agència exercirà de manera efectiva les competències que es deleguen mitjançant aquest acord, des de la data de publicació de l’acord d’adhesió.

El que es publica per a general coneixement.

L’Alcaldessa

Mª Assumpció Domínguez Medina
Ban d’adhesió de l’Ajuntament de Potries a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori