,

PLA RESISTIR – AJUNTAMENT DE POTRIES

L’Ajuntament de Potries s’ha adherit al Pla Resistir, impulsat per la Generalitat Valenciana, Diputació de València i els ajuntaments, per a fer costat als sectors més afectats per la pandèmia.

La participació del municipi de Potries en el Pla Resistir ascendeix a 22.425,00 d’euros, segons l’Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

L’Ajuntament de Potries, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2021-0035 de data 28/01/2021 va acordar acceptar l’ajuda contemplada en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia; (DOGV número 9005, de 26.01.2021) i es va comprometre a aportar l’import de 3.363,75 €, al que ascendeix el seu percentatge de participació, així com complir amb la resta de les obligacions contemplades en l’esmentat decret llei.

L’Ajuntament de Potries publica les bases reguladores del Pla Resistir – Ajudes Parèntesi. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils (del 10 fins al 23 de febrer de 2021, ambdós inclosos). La presentació serà telemàtica per registre electrònic a la seu electrònica de Potries.

BASES PLA RESISTIR AJUNTAMENT DE POTRIES

INSTRUCCIONS PLA RESISITIR POTRIES

ANNEX II- MODEL DE SOL·LICITUD

ANNEX III.- AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ

ANNEX IV.- RELACIÓ DE DESPESES CORRENTS

MODEL NORMALITZAT DE DADES BANCÀRIES