,

DECRET D’ALCALDIA: MESURES DE PREVENCIÓ PER A EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL COVID-19 A POTRIES

A la vista de la situació actual de la crisi sanitària ocasionada per la Covid – 19 i vist l’augment de casos en la nostra població es considera adient adoptar, per prevenció i pensant en el benestar i la salut dels nostres veïns i veïnes, noves mesures.
Vist que l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, atribueix a aquesta alcaldia la competència de: “Adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple.
De conformitat amb allò establert en l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
Aquesta Alcaldia, RESOL:
PRIMER.- Adoptar les següents mesures de prevenció:
-Acordar el tancament al públic de l’Ajuntament i Biblioteca, i decretar que l’atenció serà telefònica, telemàtica per la seu electrònica o mitjançant cita prèvia.
-Suspendre la programació de les activitats lúdiques, culturals i esportives programades en espais tancats.
-Cancel·lar el curs del Taller de Ceràmica.
-Tancar la Llar dels Jubilats.
-Extremar les mesures de distanciament social, l’ús de mascaretes i desinfecció de mans.
SEGON.- Donar compte de la present resolució en el primer plenari que s’hi celebre.
Potries, a la data de la signatura.
L’alcaldessa Mª Assumpció Domínguez Medina.
Done fe. El secretari Interventor acumulat, Miquel Alcocel Maset
Document signat electrònicament el 23 de novembre de 2021