,

BAN: PLENARI 31/03/2022

Plenari Ordinari - 31 de març de 2022

BAN

En compliment del Decret de l’Alcaldia de data 23 de març de 2021, es convoca sessió ordinària del Plenari que ha de celebrar-se al saló de plenaris de l’Ajuntament, el proper dijous 31 de març de 2022, a les 20,00 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1er. Aprovació les actes de sessions anteriors:

-Ordinària 25 de novembre de 2021.

-Ordinària 27 de gener de 2022.

-Extraordinària 24 de febrer de 2022.

2on. Resolució al·legacions i acord de liquidació del contracte a SAFORVALL Obres i Infraestructures, S.L.

3r. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

4rt. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

5è. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa de cementiri municipal.

6è. Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per visites guiades, activitats culturals i marxandatge del municipi.

7è. Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per per la venda d’entrades per les activitats organitzades per l’Ajuntament de Potries al “Potries@Musicfest”.

8è. Donar compte de la remissió d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dels plans pressupostaris a mitjà termini, 2023-2025.

9è Donar compte de la remissió d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques: execució trimestral, període mitjà de pagament i morositat 4rt.trimestre 2021.

10è. Despatx Extraordinari.

11è. Control i fiscalització Òrgans de Govern.

11.1- Coneixement Resolucions Alcaldia.

11.2.- Precs i Preguntes.

L’Alcaldessa

Mª Assumpció Domínguez Medina