ANUNCI: Publicació llista provisional d’admesos al procés de selecció borsa d’auxiliar administratiu

El 17 de juny de 2019, s’ha dictat resolució d’Alcaldia aprovant la relació provisional d’admesos i exclosos a la borsa d’ocupació d’auxiliar administratiu d’aquesta corporació, amb els següents acords:

Primer.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos:

 

Relació d’aspirants admesos

                        DNI

1.- 22114568E
2.- 20039999F
3.- 20030916D
4.- 20017135M
5.- 20007682M
6.- 73587093L
7.- 22571801S
8.- 20152702X
9.- 20028108F
10.- 20045243F
11.- 74011382G
12.- 20038355L
13.- 53628847T
14.- 20036842R
15.- 20055520A
16.- 53629804Z
17.- 73586950Z
18.- 20041488R
19.- 20045339D
20.- 26960452J
21.- 20846107B
22.- 07262412R
23.- 20059213Q
24.- 20049332W
25.- 20046972B
26.- 20432817P
27.- 20030681G
28.- 20089542P
29.- 20032247Y
30.- 19998236N
31.- 20014149D
32.- 20059043F
33.- 20038892G
34.- 20040778G
35.- 74008158T

 

Relació   d’Aspirants   Exclosos

               DNI                                      Causa

1.-         70251765J                    4ª-Falta pagament  drets examen

2.-       20088527M                   4ª-Falta pagament  drets examen

 

Els  aspirants  disposen  d’un  termini  de  cinc  dies  hàbils,  comptats  a  partir  de l’endemà  de  la  inserció de  l’anunci  en la  seu electrònica  d’aquest  Ajuntament http://potries.org/repartidor/inici/,  per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial, o fer al·legacions que consideren convenients.

Segon.- Que s’expose al públic mitjançant inserció de l’anunci en la seu electrònica d’aquest Ajuntament http://potries.org/repartidor/inici/, la relació completa d’aspirants admesos i exclosos a la borsa de treball.

Tercer.- Significar que la publicació d’aquesta resolució i l’exposició de la llista substitueixen la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que disposen la base quarta de la borsa d’ocupació d’auxiliar administratiu d’aquesta corporació.”

Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte de tràmit que no decideix directament ni indirectament el fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, no es pot interposar cap recurs en virtut del que estableix l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu comú de les administracions públiques. Sense perjudici del dret de presentar al·legacions o esmenar defectes en el termini atorgat.

Termini per esmenes i al·legacions: del 18 al 25 de juny, ambdós dies inclosos.

Llistat provisional d’admesos borsa auxiliar administratiu