ANUNCI DEL NOMENAMENT FUNCIONARIA INTERINA

Per Resolució d’Alcaldia de 4 de juny de 2021, una vegada realitzada la crida per ordre de relació de la borsa d’ocupació de l’Ajuntament de Bellreguard, per a cobrir la vacant de d’auxiliar administratiu , en règim d’interinitat, en haver renunciat al lloc l’anterior aspirant, s’ha efectuat el nomenament de:

María Teresa Guijarro Camarena
Característica de la plaça:

Grup C
Subgrup C2
Escala: Administració general
Subescala: Auxiliar Administració
Sistema de selecció: Interinatge
La Funcionaria nomenada ha pres possessió, un cop notificat el seu nomenament, el dia 4 de juny de 2021.
El que es fa públic a l’efecte de l’article l’article 62.1.b) del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
L’Alcaldessa
Mª Assumpció Domínguez Medina

Anunci nomenament funcionaria interina