PLA GENERAL ESTRUCTURAL DEL MUNICIPI DE POTRIES (APROVACIÓ PROVISIONAL)

 

PLA GENERAL ESTRUCTURAL DEL MUNICIPI DE POTRIES

(APROVACIÓ PROVISIONAL)


0. Equip redactor i index de documents

Equip redactor i index de documents

0. Documentació de referència

Documentació de referència

1. Documentació sense eficacia normativa

1.1 Memòria informativa i justificativa

Memòria informativa i justificativa

1.2 Plànols d’informació

PORTADA PLÀNOLS D’ INFORMACIÓ
INDEX PLANOS INFORMACIO
PLÀNOL 01CT  SITUACIÓ I LOCALITZACIÓ
PLÀNOL 02CT LITOLOGIA
PLÀNOL 03CT UNITATS AMBIENTALS TERRITORIALS
PLÀNOL 04CT  ÚS DEL SÒL
PLÀNOL 05CT  CAPACITAT D’ ÚS DEL SÒL
PLÀNOL 06CT RISCOS D’ INUNDABILITAT
PLÀNOL 07CT RISCOS, LLISCAMENT I DESPRENIMENT
PLÀNOL 08CT EROSIÓ ACTUAL
PLÀNOL 09CT EROSIÓ POTENCIAL
PLÀNOL 10CT VULNERABILITAT D’ AQÜIFERS
PLÀNOLS 01P CLASSIFICACIÓ DEL SÒL NNSS
PLÀNOLS 02P CLASSIFICACIÓ DEL SÒL CONCERT PREVI
PLÀNOLS 03P QUALIFICACIÓ DEL SÒL NNSS
PLÀNOLS 04P QUALIFICACIÓ DEL SÒL CONCERT PREVI
PLÀNOLS 05C CONSOLIDACIO EDIFICATÒRIA
PLÀNOLS 05C CONSOLIDACIO PER ALTURES
PLÀNOLS 06I ABASTIMENT D’ AIGUA POTABLE
PLÀNOLS 08I XARXA DE SANEJAMENT
PLÀNOLS 09I XARXA ELÈCTRICA
PLÀNOLS 10CHX ENVOLUPANTS PERILLOSITAT PER INUNDACIÓ
PLÀNOLS 11CHX PERILLOSITATS PER INUNDACIONS
PLÀNOLS 12CHX RISCOS D’ INUNDACIÓ

2. Documentació amb eficacia normativa

2.1 Normes urbanístiques – Directrius i fitxes de zona i planejament

Normes urbanístiques

2.2 Plànols d’ordenació

INDEX PLANOS ORDENACIÓ
PLÀNOL 0 CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ
PLÀNOL 00 INFRAESTRUCTURA VERDA
PORTADA PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
PLÀNOL 01 OE CLASSIFICACIÓ DEL SÒL PLA GENERAL ESTRUCTURAL
PLÀNOL 02 OE QUALIFICACIÓ DEL SÒL PLA GENERAL ESTRUCTURAL E 5000
PLÀNOL 03 OE QUALIFICACIÓ DEL SÒL PLA GENERAL ESTRUCTURAL E 2000
PLÀNOL 04 OE PROTECCIÓ NATURAL I AFECCIONS
PLÀNOL 05 OE RISCOS D’ INUNDABILITAT
PLÀNOL 06 OE XARXA PRIMÀRIA DE COMUNICACIONS I DOTACIONS E 5000
PLÀNOL 07 OE XARXA PRIMÀRIA DE COMUNICACIONS I DOTACIONS E 2000
PLÀNOL 08 OE DELIMITACIÓ DE SECTORS I D’ÀREES DE REPARTIMENT
PLÀNOLS 01 OI XARXA ABASTIMENT D’ AIGUA POTABLE
PLÀNOLS 02 OI XARXA DE SANEJAMENT
PLÀNOLS 03 OI  XARXA ELÈCTRICA

3. Pla de Participació Ciutadana

Pla de Participació Ciutadana

4. Estudis complementaris

4.1 MEMORIA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I NECESSITAT D’HABITATGE
4.2 ESTUDI DE TRÀNSIT I MOBILITAT
4.3 ESTUDI D’INUNDABILITAT
4.4 ESTUDI DE SIFICIÈNCIA DE RECURSOS HÍDRICS
4.5 CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS
4.6 ESTUDI ACÚSTIC
4.7 ESTUDI D’AVALUACIO SOCIO-ECONOMICA
4.8 FIXACIÓ D’INDICADORS DE SEGUIMENT D’EXECUCIÓ
4.9 INFORME DE VIABILITAT ECONÓMICA

5. Estudi Ambiental i Territorial Estratègic

Estudi Ambiental i Territorial Estratègic

6. Estudi de Paisatge

Estudi de Paisatge