SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI

En compliment del Decret de l’Alcaldia, es convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple, que es celebrarà al saló de plenaris de l’Ajuntament, el proper dimecres 12 de juny de 2019, a les 14.00 hores, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
Únic.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors:
-Acta del plenari ordinari  del 28.03.2019.
-Acta del plenari ordinari  del 23.05.2019.
L’Alcaldessa
Mª Assumpció Domínguez Medina