Exposició Pública versió inicial Pla General Estructural Potries

Mitjançant Acord del Ple de data 26 de juliol, ha sigut aprovat l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic, juntament amb la resta de documentació del Pla General Estructural d’aquest municipi, i de conformitat amb l’article 53 de Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, se sotmet a participació pública i consultes per termini de quaranta-cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci en aquest Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals i en l’adreça electrònica http://potries.org/repartidor/, perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents.

Presentació d’al·legacions on-line (clikeu ací)

INDEX DE DOCUMENTS:

Nota: Són decarregables els documents marcats en roig, que incloues els subapartats no destacats

0_DOCUMENT DE REFERÈNCIA

1_DOCUMENTACIÓ SENSE EFICÀCIA NORMATIVA

1.1_MEMÒRIA INFORMATIVA I JUSTIFICATIVA

1.2_PLÀNOLS D’ INFORMACIÓ

1.2.1_CARTOGRAFÍA TEMÀTICA

1.2.1.1_SITUACIÓ I LOCALIT

1.2.1.2_LITOLOGÍA

1.2.1.3_UNITATS AMBIENTALS TERRITORIALS

1.2.1.4_ÚS DEL SÒL

1.2.1.5_CAPACITAT D’ ÚS DEL SÒL

1.2.1.6_RISC D’ INUNDABILITAT

1.2.1.7_RISC DE LLISCAMENT I DESPRENIMENTS

1.2.1.8_EROSIÓ ACTUAL

1.2.1.9_EROSIÓ POTENCIAL

1.2.1.10_VULNERABILITAT D’ AQUÏFERS

1.2.2_PLANEJAMENT

1.2.2.1_CLASSIFICACIÓ DEL SÒL – NORMES SUBSIDIÀRIES 1984 “ALTERNATIVA 0”-

1.2.2.2_ CLASSIFICACIÓ DEL SÒL – CONCERT PREVI 2005 “ALTERNATIVA 1”-

1.2.2.3_ QUALIFICACIÓ DEL SÒL – NORMES SUBSIDIÀRIES 1984 “ALTERNATIVA 0”-

1.2.2.4_ QUALIFICACIÓ DEL SÒL – CONCERT PREVI 2005 “ALTERNATIVA 1”-

1.2.3_CONSOLIDACIÓ

1.2.3.1_CONSOLIDACIÓ EDIFICATÒRIA

1.2.3.2_CONSOLIDACIÓ PER ALTURES

1.2.4_INFRAESTRUCTURES

1.2.4.1_ABASTIMENT D’ AIGUA POTABLE

1.2.4.2_XARXA DE SANEJAMENT

1.2.4.3_XARXA ELÈCTRICA

1.2.5_CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA

1.2.5.1_ENVOLUPANT DE PERILLOSITAT PER INUNDACIÓ

1.2.5.2_PERILLOSITAT PER INUNDACIÓ

1.2.5.3_RISCOS D’ INUNDACIÓ

 

2_DOCUMENTACIÓ AMB EFICÀCIA NORMATIVA

2.1_NORMES URBANÍSTIQUES DIRECTRIUS I FITXES DE ZONA I DE PLANEJAMENT

2.2_PLÀNOLS D’ORDENACIÓ

2.2.1_PLÀNOLS D’ ORDENACIÓ ESTRUCTURAL

2.2.1.0_CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ – PLA GENERAL ESTRUCTURAL “PROPOSTA 2”-

2.2.1.1_CLASSIFICACIÓ DEL SÒL – PLA GENERAL ESTRUCTURAL “PROPOSTA 2”-

2.2.1.2_ QUALIFICACIÓ DEL SÒL – PLA GENERAL ESTRUCTURAL “PROPOSTA 2”- E: 1/5.000

2.2.1.3_ QUALIFICACIÓ DEL SÒL – PLA GENERAL ESTRUCTURAL “PROPOSTA 2”- E: 1/2.000

2.2.1.4_PROTECCIÓ NATURAL I AFECCIONS

2.2.1.5_RISCOS D’ INUNDABILITAT

2.2.1.6_XARXA PRIMÀRIA DE COMUNICACIONS I DOTACIONS – E: 1/5.000

2.2.1.7_XARXA PRIMÀRIA DE COMUNICACIONS I DOTACIONS – E: 1/2.000

2.2.1.8_DELIMITACIÓ DE SECTORS I D’ ÀREES DE REPARTIMENT

2.2.2_PLÀNOLS D’ INFRAESTRUCTURES

2.2.2.1_PROPOSTA DE XARXA D’ ABASTIMENT D’ AIGUA POTABLE

2.2.2.2_ PROPOSTA DE XARXA DE SANEJAMENT

2.2.2.3_ PROPOSTA DE XARXA ELÈCTRICA

 

3_PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4_ESTUDIS COMPLEMENTARIS

4.1_ESTUDI DE NECESSITAT D’ HABITATGE I SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

4.2_ESTUDI DE TRANSIT I MOBILITAT

4.3_ESTUDI D’ INUNDABILITAT

4.4_ESTUDI DE SUFICIÈNCIA DE RECURSOS HÍDRICS

4.5_CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS

4.6_ESTUDI ACÚSTIC 

5_ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC

 

6_ESTUDI DE PAISATGE