RENOVACIÓ CÀRREC JUTGE DE PAU

BÀNDOL D’ALCALDIA

Dª MARÍA ASSUMPCIÓ DOMÍNGUEZ MEDINA, Alcaldessa-Presidenta d’aquest

Ajuntament, FAIG SABER:

Que està previst que en el mes d’abril de 2019 queden vacants els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut.

Que correspon al Ple de l’Ajuntament triar les persones per a ser nomenades Jutge de Pau, titular i substitut d’aquest Municipi, de conformitat al que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

Que s’obri un termini de QUINZE DIES HÀBILS, a partir de la publicació del anunci en el Bop nùm. 57 de 22 de març de 2019,   perquè les persones que estiguen interessades, i reunisquen les condicions legals ho sol·liciten per escrit dirigit a aquesta Alcaldia.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El model d’instància es troba a la disposició dels interessats en les dependències  municipals de la  Corporació on  podran  ser  presentades  dins  del termini establit.

Que en la Secretaria de l’Ajuntament pot ser examinat l’expedient i recaptar la informació que es precise quant a requisits, durada del càrrec, remuneració, etc.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament: https://www.potries.org

Que en cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà lliurement, d’acord amb el que es preveu en l’article  101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i l’article 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Paz, comunicant l’Acord al Jutjat de Primera Instància del partit.

El que es publica per a general coneixement. Potries a 22 de març de 2019.

L’Alcaldessa

Mª Assumpció Domínguez Medina.

DECLARACION RESPONSABLE JUTGE PAU

BANDOL JUTGE PAU