BENVINGUTS
va | es | it | en

histÒria

Els vestigis arqueològics donen testimoni de la presència de comunitats humanes al nostre terme municipal, almenys des de l’edat de bronze. Restes d’habitatges, útils de pedra o ceràmiques fetes a mà formen part de les troballes a la muntanyeta dels Penyascals, a més a més d’una necròpolis, de cronologia similar a la partida de la Casa Fosca-Horteta, amb enterraments-túmuls i coberta de cudols de riu. Es dóna una continuïtat en l’assentament de Penyascals durant l’època ibèrica, que desapareix després de l’ocupació romana, dispersant-se la població en assentaments de planura de tipus agrícola.

Un exemple paradigmàtic d’aquestes villae romanes és la vila de la Campina-Catorzena al terme de Potries, de dimensions imprecises però considerables, amb espais residencials, d’explotació i transformació agrícoles, fins i tot tallers de fabricació d’objectes ceràmics per a la comercialització dels productes. L’època visigoda comporta una ruralització de l’espai i una continuació dels assentaments romans. Amb l’arribada de l’Islam es produeix una concentració de la població rural en petits assentaments, és en aquests moments quan es consolida el nucli urbà de Potries com a tal.

Quan l’any 1240, el monarca catalanoaragonés, Jaume I pren possessió dels castells de la comarca i de les seues terres, Potries era una xicoteta alqueria més de les que es disseminaven pel territori. El lloc de Potries estava dins dels dominis del Castell de Rebollet i, junt a altes llocs, va ser donat pel rei a la familia Carròs, primers senyors de Potries. D’aquesta manera la història del nostre municipi transcorregué paral·lela a la d’altres centres urbans de major entitat, com Oliva o la Font d’En Carròs, i sempre dins d’un context territorial més ampli que es denominarà Honor de Rebollet o Terme de Dalt. L’any 1364 les hosts de Pere el Cruel de Castella arrasaren les nostres terres durant la guerra dels dos Peres, incloent-hi el lloc de Potries. Uns anys després, el 1368, Berenguer de Vilaragut, casat amb Alamanda Carròs, titulant-se senyor consort de l’Honor de Rebollet, dóna la Carta de Poblament de les seues possessions, a causa del deplorable estat en què hi havien quedat després de la guerra. L’any 1382 Ramon de Riusech és reconegut com a senyor dels estats d’Oliva i Rebollet, que el succeeix el seu nebot Gilabert Centelles i Riusech quan va morir l’any 1387. Els Centelles detindran el senyoriu d’aquest lloc al llarg de molts anys. A mitjan del segle XV el senyor de Potries, Francisco Gilabert de Centelles, rep del monarca Alfons el Magnànim el títol de Comte d’Oliva, és l’any 1449, queda així el nostre municipi dins dels dominis del Comtat d’Oliva. El matrimoni entre Carles de Borja i Magdalena Centelles, l’any 1569, fa que el Comtat d’Oliva i el Ducat de Gandia queden units en un estat dominat per una de les famílies més importants de la seua època, els Borja; serà Potries un lloc més pertanyent a la poderosa nissaga dels Borja. Entre finals del segle XVIII i principis del XIX, Potries com molts altres pobles, mantindrà un llarg plet amb els Osuna per la seua independència senyorial, emparant-se en les lleis desvinculadores de 1814, emanades de les Corts de Cadis.

Potries va estar habitat fins a 1609, data de l’expulsió dels moriscos, quasi exclusivament per musulmans. Després d’aquesta data, el municipi quedà pràcticament despoblat i no recuperà la població que tenia l’any 1609 fins passats més de cent anys. La principal riquesa del poble durant el segle XV era la canyamel, com a la resta de la comarca.

Quan a finals del segle XVII la canyamel entra en decadència, el cultiu de la morera, per a la cria del cuc de seda, i el de la vinya junt a l’oliverar adquireixen una certa importància. Des de principis del segle XX assistim a la implantació massiva del taronger, que a hores d’ara és el principal cultiu del municipi. Encara que el poble és eminentment agrari, hi ha una característica singular relacionada amb les artesanies, Potries s’ha caracteritzat al llarg dels segles per la producció d’objectes ceràmics.

 

AVALEM JOVES PLUS

HORARI AUTOBUSOS

ART AL CARRER - TRIES ART - SANT BLAI 2018

PLA DE CREMES 2017-2018: Del'1 d'octubre al 30 de juny

CONEIX EL NIVELL DE PRE-EMERGÈNCIA D'INCENDIS I METEOROLÒGICA DE POTRIES

HORARI BIBLIOTECA I JUTJAT DE PAU

VOLS REBRE ELS BANS I AVISOS AL TEU TELÈFON? DESCARREGA’T LA APP “POTRIES REPORT” (EN PROVES)

HORARIS D'ATENCIÓ DE LES REGIDORIES

CONSULTEU EL PLÀ D'ACCIÓ MUNICIPAL D'ENERGIA SOSTENIBLE DE POTRIES

SEGUEIX-NOS A LES XÀRXES SOCIALS