Convocatoria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple,

En compliment del Decret de l’Alcaldia de data 23 de gener de 2018, es convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple, a celebrar-se en l’edifici FONDA D’ENTITATS de manera puntual per treballs en el saló de plenaris, el proper Dijous dia 25 de gener de 2018, a les 20,00 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1er. Aprovació acta de la sessió ordinària del 30 de novembre de 2017.
2on. Aprovació de l’adhesió a la central de contractació de l’Estat.
3er. Aprovació del compromís en els Valors i les conductes recollides en el Codi Ètic del Turisme Valencià.
4rt. Despatx Extraordinari.
5è. Control i fiscalització Òrgans de Govern.
5.1- Coneiximents Resolucions Alcaldia
5.2- Precs i Preguntes