sessió extraordinària i urgent del Plenari

En compliment del Decret de l’Alcaldia de data 24 d’abril de 2019, es convoca sessió extraordinària i urgent del Plenari que ha de celebrar-se al saló de plenaris de l’Ajuntament, el dissabte 27 d’abril de 2019, a les 12,00 hores, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1er. Aprovació de la modificació de crèdit 8/2019 consistent en crèdit extraordinari finançat amb operació de crèdit per a la realització d’inversió.

2on. Aprovació de la modificació de crèdit 9/2019 consistent en transferències de crèdit entre partides de diferent grup de funció.

3er. Aprovació de l’exempció de fiscalització prèvia, establiment del règim simplificat de control intern amb fiscalització i intervenció limitada prèvia a l’Ajuntament Potries.

4rt. Aprovació del Reglament municipal d’honors i distincions.

5è. Aprovació de la denominació de l’espai públic del Plenari amb el nom de “Plenari Alcalde José Serquera Antolí”.

6è. Donar compte de la remissió d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques: execució trimestral, període mitjà de pagament i pla d’ajust.

7è. Designació per sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions municipals i al parlament europeu del 26 de maig de 2019.

L’alcaldessa

Maria Assumpció Domínguez Medina