ANUNCI: Publicació llista qualificacions 2on examen en el procés de selecció borsa d’auxiliar administratiu, i qualificacions finals fase oposició i concurs

El 9 de juliol de 2019, el Tribunal qualificador encarregat de la selecció per proveir la borsa d’ocupació d’auxiliar administratiu d’aquesta corporació, ha emès les següents resolucions:

 

  1. Declarar les qualificacions de la part teòrica del 2on examen en el procés de selecció borsa d’auxiliar administratiu corresponents als següents candidats:

 

Aspirants per ordre de qualificació DNI  Qualificació
1.- 20046972B 22,00
2.- 20059043F 24,00
3.- 20045889D 15,00
4.- 20017135M 20,00
5.- 20038892G 12,50

 

Donat que les Bases estableixen que: “La puntuació màxima d’aquest segon exercici serà de 50 punts, amb 25 punts màxim per al primer supòsit teòric i 25 punts màxim per al segon supòsit pràctic, i per poder superar-lo s’exigeix un mínim de 25 punts (12,5 punts per cada supòsit). Els aspirants que en les dos parts del segon exàmen no hagen superat la puntuació mínima de 12,5 punts exigida, no seran baremats.

 

  1. De conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria, a la vista dels documents presentats acreditatius dels mèrits i l’experiència, es procedeix a baremar aquests d’acord amb les bases obtenint-se el següent resultat:.

 

DNI experiència professional (0,10 punts) Màxim 8 punts formació (0,20 punts per hora/curs) Màxim 12 punts. titulació acadèmica Màxim 7 punts. coneiximents valencià. TOTAL
20046972B 1,28 12,00 7,00 1,50 21,78
20017135M 3,81 12,00 3,00 1,00 19,81
20038892G 0,39 12,00 1,00 1,50 14,89
20059043F 0,00 0,00 5,00 1,00 6,00
20045889D 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

 

  1. Qualificacions finals, aprovats per ordre de puntuació

 

Aspirants per ordre de qualificació DNI Qualificació

1er examen

Qualificació

2on examen

Mèrits Total fase oposició i concurs
     
1.- 20046972B 19,25 42,25 21,78 83,28
2.- 20059043F 18,25 49,00 6,00 73,25
3.- 20017135M 17,75 32,50 19,81 70,06
4.- 20038892G 17,75 29,75 14,89 62,39
5.- 20045889D 18,00 29,25 3,00 50,25

 

S’estableix, d’acord amb la Base octava de les bases un termini de CINC DIES HÀBILS perquè es formulen les reclamacions que s’estimen.

Posteriorment, vistes i informades les al·legacions que si escau s’hagueren presentat, s’elevarà a l’Alcaldia l’acta del procés selectiu perquè s’aprove la constitució de la borsa amb l’ordre de prelació definitiu d’aspirants, que haurà de publicar en la seu electrònica de l’Ajuntament, on haurà de romandre actualitzada.

 

Anunci qualificacions segon exercici i qualificacions finals