ANUNCI: PUBLICACIÓ LLISTA QUALIFICACIONS 1ER EXAMEN EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ BORSA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU, I DATA SEGON EXÀMEN

L’1 de juliol de 2019, el Tribunal qualificador encarregat de la selecció per proveir la borsa d’ocupació d’auxiliar administratiu d’aquesta corporació, ha emès les següents resolucions:

 

  1. Declarar constituït vàlidament el tribunal qualificador, amb els membres següents:

 

Càrrec Identitat
President Maria Isabel Amat Ibáñez
Vocal Evaristo Borràs Pellicer
Vocal Suplent Mª Amparo Costa Burguera
Vocal Mª Teresa Puig Garcia
Secretaria Anna Moragues Sanfèlix

 

  1. Declarar les qualificacions corresponents als següents candidats:
Aspirants per ordre de qualificació DNI  Qualificació APTE/NO APTE
1.- 20045243F          20,00   APTE
2.- 53628847T          20,00   APTE
3.- 20046972B          19,25   APTE
4.- 20059043F          18,25   APTE
5.- 20045889D          18,00   APTE
6.- 20017135M          17,75   APTE
7.- 20038892G          17,75    APTE
8.- 20041488R          17,25   APTE
9.- 20007682M          16,00   APTE
10.- 20059213Q          15,00   APTE
11.- 20036842R          14,75   APTE
12.- 20049332W          14,50   APTE
13.- 20040778G          14,25   APTE
14.- 20846107B          12,50   APTE
15.- 20030916D          12,25   APTE
16.- 22571801S          11,25   APTE
17.- 20028108F          10,75   APTE
18.- 20152702X          10,00   APTE
19.- 26960452J             9,50   NO APTE
20.- 20038355L             8,00     NO APTE
21.- 20032247Y             6,00   NO APTE

 

Aspirants per ordre de qualificació DNI Qualificació APTE/NO APTE
1.- 22114568E NO PRESENTAT
2.- 20039999F NO PRESENTAT
3.- 73587093L NO PRESENTAT
4.- 74011382G NO PRESENTAT
5.- 20055520A NO PRESENTAT
6.- 53629804Z NO PRESENTAT
7.- 73586950Z NO PRESENTAT
8.- 07262412R NO PRESENTAT
9.- 20432817P NO PRESENTAT
10.- 20030681G NO PRESENTAT
11.- 20089542P NO PRESENTAT
12.- 19998236N NO PRESENTAT
13.- 20014149D NO PRESENTAT
14.- 74008158T NO PRESENTAT
  1. Convocar aquells aspirants que hagen superat (APTE) la puntuació de 10 punts en el primer exercici a la realització del segon exercici que es realitzarà el dia 5 de juliol a les 09.00 hores, que d’acord amb la base sisena, es dividirà en dos supòsits, un primer supòsit teòric que consistirà en el desenvolupament d’un tema que inclou l’annex I de les presents bases d’entre quatre seleccionats pel Tribunal mitjançant sorteig públic, i un segon supòsit pràctic que consistirà en la resolució d’un o dos exercicis sobre les funcions exercides en el lloc de treball i en relació amb els temes continguts en l’annex de les presents bases, i tindrà caràcter obligatori i eliminatori.

 

El lloc de celebració de l’examen serà al segon pis de la MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR, Av. de la República Argentina, 28, en Gandia.

 

Els candidats hauran d’acudir proveïts del NIF o, en defecte d’açò, passaport o permís de conduir. També hauran de portar calculadora.