ANUNCI: BAREMACIÓ LA DIPU ET BECA 2019

ANUNCI DEL RESULTAT DE LA BAREMACIÓ I ADJUDICACIÓ DE 2 BEQUES DINS DEL PROGRAMA “LA DIPU TE BECA”

Constituïda la Comissió avaluadora, el 25 de juny de 2019 a les 9:00 hores, de conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria, a la vista de los documents presentats acreditatius de los mèrits, la puntuació total dels aspirants és la següent:

DNI TOTAL
20947043T 48,53
20940775B 46,75
20088984W 45,25
20087532E 42,48
20239178Y 26,31
20237682M 25,77
20046941A 25,01
20943379Q 15,81

Conforme a la Proposta de la Comissió Avaluadora es proposa adjudicar les dues beques de formació del Programa “Dipu et Beca” als dos aspirants que han obtingut major puntuació, que són els següents:

20947043T

20940775B

 

S’estableix un termini de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions

En el cas de ser necessària la substitució d’alguns dels becaris seleccionats, es seguirà l’ordre de l’anterior llistat, conforme a la puntuació obtinguda.

 

ANUNCI LA DIPU TE BECA 2019