ANUNCI DEL RESULTAT DE LA BAREMACIÓ I ADJUDICACIÓ DE 2 BEQUES DINS DEL PROGRAMA “LA DIPU TE BECA”

Constituïda la Comissió avaluadora, el 26 de juny de 2018 a les 12.30 hores, de conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria, a la vista dels documents presentats acreditatius dels mèrits, la puntuació total dels aspirants és la següent:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a la Proposta de la Comissió Avaluadora es proposa adjudicar les dues beques de formació del Programa “Dipu et Beca” als dos aspirants que han obtingut major puntuació, que són els següents:
2088142B
20087784K

S’estableix un termini de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions

En el cas de ser necessària la substitució d’alguns dels becaris seleccionats, es seguirà l’ordre de l’anterior llistat, conforme a la puntuació obtinguda.

ANUNCI LA DIPU TE BECA 2018-1