PLENARI EXTRAORDINARI DIJOUS 26/10/2017

LOGO BANDO

En compliment del Decret de l’Alcaldia de data 26 de setembre de 2017, es convoca sessió extraordinària del Plenari que ha de celebrar-se al saló de sessions de l’Ajuntament, el proper dijous dia 26 d’octubre

de 2017, a les 20,00 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1er. Aprovació del Compte General de l’exercici 2016.

2on. Modificació de crèdit 14/2017 consistent en suplement de crèdit amb incorporació de romanent per amortització anticipada de deute.

3er. Modificació de crèdit 15/2017 consistent en crèdit extraordinari finançat amb baixes d’altres partides no compromeses.

4rt. Adhesió al pacte valencià contra la violència de gènere i masclista.

 

5é. Aprovació del Conveni de col·laboració amb la Generalitat per al foment de la rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació urbana.

L’Alcaldessa

Maria Assumpció Domínguez Medina